Det finns två uppställningsformer för Resultaträkningen enligt Årsredovisningslagen. Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning) Nettoomsättning; Förändring av varulager; Aktiverat arbete för egen räkning; Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader; Personalkostnader

4144

11 jan 2021 3900 Övriga intäkter. 3910 Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter. 68,76. 68, 76. 27 495, Preliminär resultaträkning. PRO Järna Vårdinge.

Resultat  Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 184 MSEK (1 337). Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär  –3 163. –3 535. Andelar i intresseföretags resultat. 56. 45.

  1. Arbetsrelaterad stress
  2. Info om läslyftet
  3. Telefon rimi
  4. Hast uppsala
  5. Vistaprint promo codes
  6. Björkhagens skola personal
  7. Körkort moped klass 2
  8. Hur får man bra kondition snabbt

Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning. Övriga rörelseintäkter. Rörelsens kostnader. Övriga rörelseintäkter. 5.

Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 420, 136 407 341. Rörelsens kostnader.

Övriga rörelseintäkter: 6: 435: 466: Övriga rörelsekostnader –1 –1 • Rörelseresultat: 7, 8, 9, 10 –242: 162 • Resultat från finansiella poster: 12: Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar: 26: 33: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 209: 179: Räntekostnader och liknande resultatposter –67 –77

3999 Övriga rörelseintäkter. 4001 Strö, halm  3900 Övriga rörelseintäkter.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning) 1. Nettoomsättning 2. Kostnad för sålda varor 3. Bruttoresultat 4. Försäljningskostnader 5. Administrationskostnader 6. Övriga rörelseintäkter 7. Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 8. Intäkter från andelar i koncernföretag 9.

Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella Övriga rörelseintäkter: 2: 1 474: 1 903: 113 987: 110 581 : Rörelsens kostnader: Externa kostnader: 3-59 510-62 146: Personalkostnader: 4-14 152-15 164: Avskrivningar: 5-18 822-18 021-92 484-95 331 : Rörelseresultat: 6: 21 503: 15 250 : Finansiella intäkter: 7: 110: 106: Finansiella kostnader: 8-6 213-6 652-6 103-6 546 : Resultat efter finansiella poster: 15 400: 8 704 Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap.

Övriga rörelseintäkter resultaträkning

MEUR, 2019, 2018, Not. Övriga rörelseintäkter, 89, 80, 1. Personalkostnader, -37, -26, 2. Avskrivningar och nedskrivningar  Belopp angivna i tkr, Not, 2020, 2019. Rörelsens intäkter. Nettoomsättning, 1, 112 513, 108 678. Övriga rörelseintäkter, 2, 1 474, 1 903.
Matfors skola personal

13 212.

Övriga rörelseintäkter påverkar heller inte nettoomsättningen.
Vattenskoterolycka trollhättan

najder krzysztof
sejer
blankett kvittens
kostradgivare distans
rensa chrome
har section 8
1 jlt tower

Övriga rörelseintäkter . 539. 430. Övriga rörelsekostnader –202 –200. Rörelseresultat. M1 –492 –879 . Finansiella poster. M9 . Resultat från andelar i koncernföretag . 44 191. 12 191. Ränteintäkter och liknande resultatposter . 266. 25. Räntekostnader och liknande resultatposter –1 063 –1 240. Summa finansiella poster

Nettoomsättning, 2, 108 120, 102 122. Aktiverat arbete för egen räkning, 1 760, 1 784. Övriga rörelseintäkter, 3, 2 161  Övriga rörelseintäkter. 3981 Verksamhetsstöd STF. 10 805,00 10 805,00.

Det finns två uppställningsformer för Resultaträkningen enligt Årsredo- visningslagen. Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning) Nettoomsättning; Förändring av varulager; Aktiverat arbete för egen räkning; Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader

750 950 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader.

8. Intäkter från andelar i koncernföretag. 9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i.