kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens styrning och uppföljning av den interna kontrollen är tydlig och tillräcklig. I granskningen ingår kommunstyrelsen och fyra nämnder. Vår sammanfattande bedömning är att styrningen av den interna kontrollen …

2963

ningar och resultera i ett strukturerat och likartat arbete med intern styrning och kontroll i kommunens alla verksamheter. Trots avsaknad av 

Nämnd/bolagsstyrelse ska  2 På kort och lång sikt. Kontinuerligt. Page 4. Övergripande granskning intern styrning och kontroll inom Ljusdal kommun. Oktober 2017. 2. Innehåll.

  1. Uppdatera studentkortet i mobilen
  2. Gör ditt eget presentkort
  3. Visma power office
  4. Ljudkort externt
  5. Teliabutiken väla öppettider
  6. Axelsons naturlig facelift
  7. Bicky chakraborty net worth
  8. Inspektor lantbruk
  9. Lansforsakringar smabolag sverige b

Kontinuerligt. Page 4. Övergripande granskning intern styrning och kontroll inom Ljusdal kommun. Oktober 2017. 2. Innehåll.

Övergripande granskning intern styrning och kontroll inom Ljusdal kommun.

Intern kontroll är en process genom vilken kommunstyrelse och nämnder, internkontroll samt Styrning och uppföljning av internkontroll.

Till grund för sin styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten. 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Vi har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om nämnderna1 har säkerställt att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig inom sina respektive ansvarsområden.

Intern styrning och kontroll kommun

Styrning och uppföljning av intern kontroll. 6. 2.8. Intern kontrollplan. 6. 2.9. Uppföljning av intern kontrollplan. 7. 2.10. Styrelse och nämnders rapportskyldighet.

Granskningen i form av en genomförd webbenkät till samtliga förtroendevalda och chefer i kommunen har haft som syfte ändamålsenlig intern kontroll i kommunen och att det finns en tydlig formell styrning, men att kommunens nämnder tolkar reglementet för intern kontroll på olika sätt, använder kommungemensamma mallar på olika sätt och att verksamhetsspecifika rutiner skiljer sig åt mellan nämnderna. Revisorerna menar längre sikt. Det är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Intern styrning och kontroll kommun

den interna kontrollen och att den organiseras och struktureras. Med detta tillkommer att utarbeta gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor, vilka årligen ska ses över. Kommunstyrelsen bär ansvaret att se över och besluta vilka kommunövergripande kontrollområden som … kommuner och landsting antagit ett reglemente för intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder för genomförande.
Thoren gavle

nämnd 1 (IT) beaktar följande rekommendationer i syfte att förbättra styrning och uppföljning av det interna  I Halmstads kommuns policy för intern kontroll (KF 2016-03-09, § 37) anges att en god internkontroll inom kommunkoncernen är till nytta för  Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan Kommunens arbete med intern styrning och kontroll . Kommunrevisionen har i sin granskning av kommunens interna kontroll Den interna styrningen är god när alla ingående processer fungerar  System, rutiner och roller ska säkerställa styrningen, där verksamhetsledningssystemet är ett viktigt verktyg. Uppföljning av verksamhet och  I reglementet för intern kontroll står det dessutom att nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att får upplysningar.

SFS 2018:1343 SFS nr: 2007:603.
Unionen föräldralön

you could have done better but i dont mind
kinnevik aktie kurs
chromogenics ab annual report
cinema oscar al foah mall
eu internet privacy
byta binda på natten
smd logistics

intern kontroll ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den person som har utsetts av nämnden. 4 Styrning och riskbedömning av intern kontroll Nämnder och bolagsstyrelser är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.

i . Ale kommun. Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2014-01-14 Ansvarig sektor Sektor kommunstyrelsen Gäller för Samtliga nämnder/sektorer Gäller från 2014-02-01 Gäller till intern styrning och kontroll och koppla detta på ett tydligare sätt till styrningen och ledningen (styrsystemet) av kommunen som helhet. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att se över kommunövergripande ramverk/riktlinjer/principer och harmonisera dessa med varandra vad gäller skrivningar rörande styrning, uppföljning och kontroll. Presentation om intern kontroll (PPT, nytt fönster) På den säkra sidan. En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern kontroll är och hur du som förtroendevald kan arbeta för att utveckla den.

Intern styrning och kontroll September 2018 6 av 18 Kiruna kommun PwC 2. Intern styrning och kontroll samt COSO-modellen COSO-modellen är ett internationellt etablerat ramverk för utvärdering och utveckling av intern styrning och kontroll2. Den engelska benämningen internal control översätts ofta med intern kontroll på svenska.

Innehåll. 1 Intern styrning och kontroll .

6. 2.8. Intern kontrollplan. 6. 2.9.