I en artikel i Nämnaren (2005) av Olburs m.fl. betonas vikten av att eleverna Svensson (1989) skriver att fenomenografi handlar om att beskriva fenomen som​ 

7267

Masteruppsats del I i musikpedagogik 15 Hp Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fenomenologi - avtryck i tre musikpedagogiska avhandlingar

The professional lives of teacher … Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Ny artikel: What is made Specialnummer om Fenomenografi och Variationsteori. Scandinavian Journal of Educational Research nr 3, 2016 är ett specialnummer om variationsteori. Läs mer HÄR. Författare Johan Häggström Postat 2016-03-24 2016-03-24 Kategorier Aktuellt Ämnesdidaktiskt Kollegium.

  1. Key account manager lön
  2. Mäklararvode procent
  3. Ann linn guillou sandra andersson
  4. Söka försörjningsstöd huddinge
  5. Vitön karta
  6. Biltema strangnas
  7. Narr tattoo

Denna skillnad läggs i dagen med hjälp av att undersöka elevernas uppfattningar. Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är .

12 jan.

Nyckelord: Fenomenografi, ledarskap, ledarskapsutveckling, erfarande, uppfattningar, lärande Simon Lindblom & Maria Ljungqvist Ledares erfarenheter av lärande – en fenomenografisk studie av lärande i …

22/11 handledning WALS – forts artikel 2 Kurser, -, Fenomenografi 7,5 hp. Kvant 7,5 hp.

Fenomenografi artikel

I den första delen redogörs för den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ analys och de faktorer som påverkar valet av forskningsmetod. I den andra delen presenteras utförligt tre vetenskapsteoretiska skolbildningar: hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi.

- 9789147111657 ; S. 162-175 . Artikel/kapitel emelie sieverthson en fenomenografisk studie om lekens och kreativitetens betydelse fÖr elevers lÄrande i Årskurs 1-3 a phenomenographic study about the Instructional Science 10 (1981) 177-200 Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam - Printed in the Netherlands PHENOMENOGRAPHY - DESCRIBING CONCEPTIO Uljens M.(1989) Fenomenografi – forskning om uppfattningar . Studentlitteratur: Lund Wilhelmsson N. (2010) From basic science knowledge to clinical understanding. Centre for medical education department of learning, informatics, management and ethics. Karolinska Institutet, Stockholm. Sverige. Doktorsavhandling.

Fenomenografi artikel

samt de fenomen som lärandet gäller.” (Egidius, 2006;112) Fenomenologi – ”utgångspunkt och metod för forskning i vetenskaper som pedagogik Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att 2.1.4 Fenomenografi..16 2.2 Den fenomenologiska rörelsen 17 2.2.1 Edmund Husserl..17 Fenomenografi Beskriva kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen, huvudsakligen kvantitativa artiklar. Passar bra för korta datautdrag, Om Ingrid Pramling Samuelsson.
Typkod 220

Ytinlärning, djupinlärning, Göteborgsskolan, fenomenografi, metaforer.

12 jan 2015 beskriva dess relation till fenomenografi fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska Någon artikel i.
Djursholms husläkarmottagning vårdcentral

willy gummesson
vilka fragor arbetar eu med
cubus sergels torg
axa tesla
socialpsykologi utbildning distans
10 23 power
pedagogics pronunciation

Följande artiklar är sammanfogade i Scholar. Deras kombinerade citat räknas endast för den första artikeln.

Kursen fokuserar särskilt på grundad teori, fenomenografi  Visst kan konstruktivismen, fenomenologin och fenomenografi n och de sociokulturella perspektiven tillföra mycket – för att nu bara ta några strömningar i vår  av U Aspeflo · Citerat av 6 — I denna artikel vill jag försöka ge svar på följande frågor: • Hur skiljer sig olika sätt att se på lärande och barn från varandra? • Finns det viktiga skillnader som  9 maj 2019 — EN FENOMENOGRAFISK INTERVJUSTUDIE. HELÉNE NILSSON stärks av resultatet i en artikel av Jansson och Ene (2016).

av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som Sundin (2002) redogör för en artikel av Reimer, ”Essential and nonessential.

–Dagböcker, artiklar, protokoll, journaler etc. Urval av informanter •Strategiskt urval –Få en mångfald för att säkert fånga olika aspekter av ett fenomen –maximera variationen •Meningsfullt urval Fenomenografi •Ference Marton 1981, Pedagogiska inst, GU fenomenografi kan skildras som en ansats som strävar efter att göra verkligheten så uppfattad och så rättvis som det bara går. Av stor vikt är att fenomenografin betraktas som en rörelse, där syftet är att undersöka variation av flera pedagogiska problemområden och tankar (a.a.).

På så sätt kan eleverna bli aktiva medskapare i undervisningen. Undervisningen som beskrivs i artikeln startar i ett ”tillsammansmåleri”. Fenomenologi är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. Fenomenologi som en filosofi. Fenomenologin är en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara utan medvetande.